2020-02-05

statut PSR

Statut

Państwowej Straży Rybackiej

 

 

§ 1. Państwowa Straż Rybacka w Opolu zwana dalej w skrócie „Strażą" jest państwową jednostką budżetową, utworzoną na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r. (tj. Dz. U. Nr 189 poz. 1471 z 2009r.) oraz Zarządzenia Nr 196 Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2000r.

 

§ 2. Siedzibą Państwowej Straży Rybackiej jest miasto Opole.

 

§ 3. Obszarem działania Straży jest województwo opolskie.

 

§ 4. Strażą kieruje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży

Rybackiej podlegający bezpośrednio Wojewodzie Opolskiemu.

 

§ 5. Podstawowym zadaniem Straży jest:

1) kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym,

a w szczególności:

a) zapobieganie i zwalczanie nielegalnego połowu ryb, raków

i innych organizmów żyjących w wodzie;

  • b) zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i innymi organizmami żyjącymi w wodzie;
  • c) nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką;

 

 

2) współpraca z Policją oraz innymi organami państwowymi

i samorządowymi, uprawnionymi do rybactwa oraz organizacjami

społecznymi w zakresie ochrony wód;

3) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

w zakresie niezbędnym do realizacji jego celów;

4) realizacja zadań wynikających z mocy odrębnych przepisów.

 

§ 6. Państwowa Straż Rybacka podlega bezpośrednio Wojewodzie.

 

§ 7. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Straży określa Regulamin

Państwowej Straży Rybackiej w Opolu, nadany przez Wojewodę

Opolskiego w drodze zarządzenia.

 

§ 8. Zmiany do statutu wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się